top of page

Polityka prywatności i pliki "cookies"

Od 25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).  

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Anna Koziara prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: AnnEx-Deco Anna Koziara, Czaple 435 A, 80-298 Gdańsk, NIP 7342926833 (dalej „sklep annexdeco.com”) operator internetowego portalu dostępnego pod adresem https://annexdeco.com

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas.

Oto nasze dane kontaktowe: adres e-mail: annexdeco@yahoo.com, adres pocztowy: Czaple 435 A, 80-298 Gdańsk

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie albo: podczas zakładania konta w naszym sklepie internetowym, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie lub poprzez zapis do naszego newslettera z obsługiwanej przez nas strony: https://annexdeco.com

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe wprowadzone pod adresem https://annexdeco.com, oraz na stronach  na których prowadzimy sprzedaż, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, data urodzenia, nr telefonu, firma, NIP ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą umowy sprzedaży. W pozostałych przypadkach przetwarzamy Twoje imię, adres email i nr telefonu, , w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu, w tym dokonywania transakcji

  • obsługi zgłoszeń, pytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)

  • wysyłania informacji o webinarach, opublikowanych artykułach, a także oferowanych produktach własnych oraz naszych partnerów

  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu annexdeco.com, którym jest:

  • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami na podstawie Twojej aktywności na naszym portalu prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług „sklep annexdeco.com”, towarów oficjalnego Sklepu „sklep annexdeco.com” lub usług bądź towarów osób trzecich

  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz SMS

  • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz „sklep annexdeco.com”, między innymi pod kątem funkcjonalności naszej platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział prowadzenie analiz statystycznych

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia wobec „sklep annexdeco.com” w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez naszą firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;

zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;

lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:

przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,


Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym „sklep annexdeco.com” zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez naszą firmę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

bottom of page